Deklaracja dostępności
REGULAMIN KONKURSU
Szanowni Państwo! Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza serdecznie wszystkich, których pasją jest śpiew oraz muzyka i starają się te pasje rozwijać, do wzięcia udziału w XI Konkursie Piosenki o nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywającym się w ramach „Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka”. Festiwal odbędzie się w Kozienicach, w dniach 30-31 sierpnia 2013r. w Amfiteatrze nad jeziorem kozienickim przy ul. Bohaterów Studzianek 30. Warunkiem udziału jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego do dnia 31 maja 2013r. na adres organizatora oraz udział w kwalifikacjach wstępnych, które odbędą się w Kozienickim Domu Kultury (ul. Al. 1 Maja 8), w dniu 16 czerwca 2013r. od godz. 12. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na nr telefonu: 48 611 07 50 lub pocztę e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl. Zapraszamy do udziału!
Organizator
PATRON i FUNDATOR NAGRODY dla osoby wyróżnionej:
 • Tomasz Śmietanka - burmistrz gminy Kozienice
 • Janusz Stąpór - starosta powiatu kozienickiego
PATRON:
 • Adam Struzik - marszałek województwa mazowieckiego
 • Jacek Kozłowski - wojewoda mazowiecki
 • Czesław Czechyra - poseł na sejm RP
FESTIWAL MUZYKI ROZRYWKOWEJ im. Bogusława Klimczuka KOZIENICE 2013 REGULAMIN XI KONKURSU PIOSENKI O NAGRODĘ IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA
 1. Organizator:
   1. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 2. Warunki uczestnictwa:
   1. Do udziału w konkursie zapraszamy solistów lub małe zespoły wokalne; wykonawców, którzy ukończyli 15 rok życia.
   2. Zgłoszenia do konkursu dokonują placówki delegujące lub osoby prywatne.
   3. Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie karty uczestnika dołączonej do regulaminu (zamieszczonej na stronie internetowej www.dkkozienice.pl) wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł dokonanego na adres organizatora. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dodatkowo załączyć do karty uczestnika, dołączoną do regulaminu, zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie. Zgłoszenia należy przesyłać, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2013r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
    Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ul. Al. 1 Maja 8, 26 – 900 Kozienice z dopiskiem „B. Klimczuk” lub drogą elektroniczną na adres: dom.kultury@dkkozienice.pl
    Wpłat należy dokonywać na konto:
    Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice BANK PEKAO SA oddział w Kozienicach 85 1240 5862 1111 0010 3704 7006 z dopiskiem „B. Klimczuk wpisowe - imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu”
   4. Do konkursu wykonawcy zgłaszają po dwa dowolne utwory z nurtu POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ wybrane z listy piosenek (320 utworów) wskazanych przez organizatora, znajdujących się na stronie internetowej www.dkkozienice.pl (poniżej strony). W celu uniknięcia powtarzania się piosenek, każdy wykonawca jest zobowiązany do rezerwacji utworów poprzez wysłanie e-maila na adres: dom.kultury@dkkozienice.pl z tytułami piosenek jakie będzie prezentował w eliminacjach. Przy rezerwacji piosenek obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Osoba zgłaszająca piosenkę jako pierwsza otrzyma potwierdzenie rezerwacji, a fakt zarezerwowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej z listą piosenek. W przypadku zgłoszenia piosenki zarezerwowanej wcześniej przez innego uczestnika, osoba zgłaszająca piosenkę jako druga, zostanie poproszona o jej zmianę. W karcie uczestnika należy wpisać datę dokonania rezerwacji piosenek. W przypadku, gdy osoba rezerwująca piosenkę, nie dokona pełnego zgłoszenia określonego w punkcie 2.c., w terminie 7 dni od przesłania rezerwacji - rezerwacja piosenek zostanie anulowana.
   5. We wszystkich etapach trwania konkursu wykonawcy prezentują jeden utwór – drugi tylko na wyraźne życzenie jury.
   6. Ocenie podlegać będą: umiejętności warsztatowe, walory wokalne, interpretacja utworów, dobór repertuaru i możliwości wykonawcy – mile widziane nowe aranżacje i interpretacje znanych piosenek.
   7. Każdy wykonawca przyjeżdża z własnym akompaniamentem (podkład CD, MD). Nie dopuszcza się podkładu instrumentu „na żywo”.
   8. Solistom mogą towarzyszyć chórki.
 3. Terminy:
   1. Kwalifikacje wstępne
    • ­Kwalifikacje wstępne odbędą się w Kozienickim Domu Kultury im. B. Klimczuka (Kozienice, ul. Al. 1 Maja 8), w dniu 16 czerwca 2013r. od godz. 12.00 (próby 9.00-11.30).
    • Pełne listy osób zakwalifikowanych do koncertu finałowego zostaną podane przez jury po obradach i opublikowane na stronie internetowej www.dkkozienice.pl.
   2. Koncert finałowy
    • ­Koncert finałowy odbędzie się w Amfiteatrze nad jeziorem kozienickim (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 30 sierpnia 2013r. od godz. 19.00.
    • Lista osób zaproszonych do koncertu galowego zostanie podana przez jury po obradach.
    • Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na koncercie galowym.
   3. Koncert galowy
    • ­Koncert galowy odbędzie się w Amfiteatrze nad jeziorem kozienickim (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 31 sierpnia 2013r. od godz. 20.00.
 4. Jury i Nagrody:
   1. Przewodnictwo nad jury powierza się Markowi Klimczukowi - kompozytorowi, aranżerowi i pianiście - synowi Bogusława Klimczuka. Pozostałych członków jury dobiera organizator konkursu spośród m.in. kompozytorów, piosenkarzy, dziennikarzy, aktorów. Wszelkie werdykty ogłoszone przez jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
   2. Jury przyznaje nagrody główne, a także wyróżnienia:
    Grand Prix im. Bogusława Klimczuka: 5000 zł I miejsce: 3000 zł II miejsce: 2000 zł III miejsce: 1000 zł wyróżnienia: nagrody rzeczowe patronów
   3. Wręczenie nagród finansowych i rzeczowych nastąpi na koncercie galowym, w trakcie którego odbędą się także prezentacje wokalne laureatów, w związku z powyższym obecność laureatów na koncercie galowym jest obowiązkowa (nieobecność laureata w trakcie koncertu laureatów może skutkować odebraniem nagrody!!!).
 5. Uwagi organizacyjne:
   1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem i ubezpieczeniem uczestników na wszystkich etapach.
   2. Organizator pokrywa koszty pobytu uczestnikom w etapie finałowym tj. dwa noclegi 30/31 sierpnia i 31 sierpnia/1 września oraz wyżywienie od obiadu 30 sierpnia do śniadania 1 września.
   3. We wszystkich etapach konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba). Organizator nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem, ubezpieczeniem i pobytem opiekunów.
   4. Uczestnicy zgłaszają rezerwację noclegów i wyżywienia do dnia 4 sierpnia 2013r. na adres e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl. Nie dokonanie rezerwacji w wyznaczonym terminie zwalnia organizatora z obowiązku określonego w punkcie 5.b.
   5. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się laureatów Grand Prix im. B. Klimczuka z ostatnich dwóch edycji konkursu.
   6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych oraz nadesłanych materiałów do promocji festiwalu w radiu, telewizji, Internecie i prasie.
   7. Wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator.
   8. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
   9. Informacje teleadresowe:
    • Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka, ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice
    • nr tel. 48 611 07 50, nr fax. 48 611 614 26 25
    • strona internetowa: www.dkkozienice.pl
    • e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl
  Pobierz: KARTA UCZESTNIKA: Karta_uczestnika.doc / Karta_uczestnika.pdf Pobierz: ZGODA RODZICÓW: Zgoda_rodzicow.doc / Zgoda_rodzicow.pdf