Deklaracja dostępności
Regulamin XVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Komornickiej
 1. Organizatorem konkursu jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 2. Zasięg: ogólnopolski.
 3. Uczestnicy: młodzież od lat 13 oraz dorośli.
 4. Cel: propagowanie współczesnej twórczości literackiej, promowanie młodych talentów, wymiana doświadczeń między uczestnikami, przybliżenie postaci i dorobku literackiego Marii Komornickiej.
 5. Kategorie wiekowe:
   • młodzież od lat 13,
   • dorośli.
 6. Kategorie konkursowe:
   • wiersz (tematyka dowolna),
   • proza (krótkie opowiadanie do 5 stron, format A4, wielkość czcionki 12, interlinia 1); tematyka dowolna.
 7. Do konkursu zgłaszane są trzy wiersze i/lub jedno opowiadanie. Uczestnik może zgłosić się do obydwu kategorii konkursowych. Nadsyłane prace (wydruk, cztery egzemplarze) muszą być opatrzone godłem (jednowyrazowy pseudonim artystyczny umieszczony na pierwszej stronie, na górze kartki) oraz kategorią wiekową. Do prac konkursowych należy dołączyć, w zaklejonej małej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu. Prace należy przysyłać do 29 czerwca 2018 r. (włącznie) na adres organizatora:
  Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice z dopiskiem „Konkurs Literacki”
  (decyduje data stempla pocztowego). Nie należy przysyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji nastąpi dyskwalifikacja laureata i unieważnienie nagrody. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury, pod adresem: www.dkkozienice.pl. Prace niezgodne z regulaminem nie będą przyjmowane. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów. Prace, które nie zostaną nagrodzone przechowywane będą dwa miesiące od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 8. Nagrody:
   • w kategorii młodzież nagrody finansowe za I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł, dopuszcza się przyznanie trzech wyróżnień po 50 zł,
   • w kategorii dorośli nagrody finansowe za I miejsce 700 zł, II miejsce 500 zł, III miejsce 300 zł, dopuszcza się przyznanie trzech wyróżnień po 100 zł.
 9. Jury powołuje organizator.
 10. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury do 19 października 2018 r.
 12. Nagrody zostaną przesłane na konta bankowe laureatów.
 13. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy punktu informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29) pod numerem tel. 48 611 07 50 lub e-mail: pit@dkkozienice.pl.
 14. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 15. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice, reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe podane w zgłoszeniu jedynie w celu organizacji konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w konkursie bez ich podania nie jest możliwy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły itp. zwłaszcza w stosunku do osób nagrodzonych i wyróżnionych, w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach (strona internetowa, ulotki promocyjne, zdjęcia pamiątkowe) za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą. Pobierz: OŚWIADCZENIE: Oswiadczenie1.doc / Oswiadczenie1.pdf