Deklaracja dostępności
REGULAMIN
Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka
ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w
IV FESTIWALU
PIOSENKI POLSKIEJ
IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA
KOZIENICE 9 – 10 lipca 2005
pod patronatem
Krystyny Klimczuk (żona kompozytora) – patron honorowy
Wojewody Mazowieckiego,
Marszałka Województwa Mazowieckiego,
Burmistrza Kozienic
kierownictwo muzyczne
Piotr Hajduk

Naszą ofertę kierujemy do solistów z całej Polski, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności wokalne. Do wzięcia udziału w Festiwalu zapraszamy gorąco zarówno dotychczasowych uczestników, jak i tych, którzy chcą spróbować swoich sił po raz pierwszy.

Impreza współfinansowana jest przez samorząd miasta Kozienice, a fundatorami nagród jest m.in. Elektrownia „Kozienice” S.A. Pozostali sponsorzy zostaną umieszczeni w folderach festiwalowych i prezentowani będą podczas koncertu finałowego i koncertu galowego. Patroni medialni:

 • Polskie Radio PR 1
 • Telewizja Polska
 • Tele 5
 • Życie na gorąco – tygodnik – prasa ogólnopolska
 • TVP 3 – telewizja regionalna
 • Echo Dnia – dziennik – prasa regionalna
 • Słowo Ludu – dziennik – prasa regionalna
 • Kronika Kozienicka – telewizja lokalna
 • OKO – dwutygodnik kozienicki – prasa lokalna

Po zapoznaniu się z Regulaminem Festiwalu prosimy przesłać do nas w ustalonym terminie płyty CD lub MD z nagraniami przygotowanych do konkursu piosenek, kartę zgłoszeniową, teksty piosenek, nuty do wykonywanych utworów (tzw. prymki z funkcjami) oraz kserokopię przekazu opłaty wpisowej. Zasady dostarczania zgłoszeń i nagrań zostały podane w Regulaminie.

Serdecznie pozdrawiamy
Biuro Organizacyjne
REGULAMIN
IV FESTIWALU PIOSENKI POLSKIEJ
IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA
KOZIENICE 9 – 10 lipca 2005
I. Organizator: 1. Organizatorem festiwalu o zasięgu ogólnopolskim jest Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka – województwo mazowieckie. II. Cele festiwalu: 1. Promocja polskiej piosenki. 2. Prezentacja umiejętności wokalnych oraz pogłębianie zainteresowań muzycznych. 3. Wspieranie twórczości artystycznej młodych wykonawców. 4. Wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród solistów i instruktorów. 5. Przypomnienie twórczości Bogusława Klimczuka – wybitnego kompozytora, dyrygenta, aranżera i pianisty urodzonego w Kozienicach. 6. Promocja Kozienic jako nowoczesnego centrum kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego południowego Mazowsza. III. Warunki uczestnictwa: 1. Wykonawcy występują w dwóch grupach wiekowych:
 • 15 – 18 lat
 • 19 – 30 lat 2. Uczestnicy przygotowują utwory w kategorii solistów. 3. Wykonawcy prezentują dwa dowolne utwory polskiej muzyki rozrywkowej, starannie dobrane pod względem tekstów, walorów muzycznych i artystycznych. 4. Do kwalifikacji wstępnych można zgłaszać dowolną liczbę uczestników poprzez nadesłanie na adres organizatora czytelnie wypełnionej karty zgłoszeniowej, płyty CD lub MD z nagraniem przygotowanych utworów, tekstów piosenek, nuty do wykonywanych utworów (tzw. prymki z funkcjami) oraz wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 20 zł. Opłata dotyczy każdego zgłoszenia (tzn. wykonawcy) oddzielnie i należy ją odpowiednio pomnożyć przez ilość zgłoszeń. Opłatę należy przesłać na konto:
  KCKRiS
  BISE S.A. o/Kozienice
  Nr 37 1370 1226 1001 0000 0606 0001
  z dopiskiem: "B.Klimczuk"
  5. Do koncertu finałowego jurorzy kwalifikują uczestników na podstawie nadesłanych nagrań. IV. Ocena i nagrody: 1. W składzie jury znajdą się muzycy, kompozytorzy, autorzy tekstów i piosenkarze. 2. Jurorzy oceniający wykonawców będą brać pod uwagę:
 • stronę muzyczną (opracowanie i stopień trudności wykonywanego utworu)
 • przygotowanie warsztatowe (emisja, dykcja, ruch sceniczny, dobór repertuaru i interpretację)
 • ogólne wrażenie artystyczne 3. Jury przyznaje miejsca od I do III (w dwóch grupach wiekowych) oraz wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagrody Grand Prix im. B. Klimczuka:
 • Grand Prix im. B. Klimczuka 5000 zł
 • I miejsce 3000 zł
 • II miejsce 2000 zł
 • III miejsce 1000 zł 4. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na Koncercie Galowym. 5. Każdy solista otrzyma dyplom pamiątkowy oraz gadżety festiwalowe. V. Uwagi końcowe: 1. Uczestnicy (soliści oraz opiekunowie) pokrywają koszty przyjazdu i pobytu (noclegi, wyżywienie). Uczestnicy mają obowiązek zgłoszenia i potwierdzenia rezerwacji noclegów i wyżywienia do dnia 17 czerwca 2005r. oraz dokonania przelewu na konto organizatora (potwierdzenie wpłaty należy przedstawić w Biurze Organizacyjnym, w dniu przyjazdu). 2. Organizator nie ubezpiecza uczestników. 3. Materiały przesłane na festiwal przechodzą na własność organizatora. 4. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłośnieniową, akompaniament zespołu muzycznego, warsztaty z udziałem choreografa i kierownika muzycznego – Piotra Hajduka. Udział w warsztatach jest bezpłatny i obowiązkowy dla każdego wykonawcy. 5. Nie dopuszcza się korzystania z akompaniamentu zarejestrowanego na kasecie magnetofonowej, płycie CD lub innych nośnikach (półplayback). 6. W szczególnych przypadkach komisja może zasugerować uczestnikom zakwalifikowanym do festiwalu zmianę repertuaru. 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych oraz nadesłanych materiałów, w radiu, telewizji, internecie i prasie. 8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy jedynie do Pana Marka Łuczyńskiego – dyrektora Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka, a jego decyzje mają charakter ostateczny. 9. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 10. Laureaci nagrody Grand Prix z poprzednich lat mogą brać udziału w festiwalu, w kategorii wiekowej, w jakiej zdobyli ww. nagrodę po rocznej przerwie. 11. Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje solistę z festiwalu. VI. Terminy: Nieprzekraczalny termin przesyłania lub składania zgłoszeń do konkursu (nagranie CD lub MD, karta zgłoszenia, teksty piosenek, nuty do wykonywanych utworów (tzw. prymki z funkcjami) kserokopia przekazu) upływa 21.05.2005 r. – decyduje data stempla pocztowego:
  Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka
  Wydział Kultury
  al. 1 Maja 8, 26 – 900 Kozienice
  z dopiskiem „B. Klimczuk”
  O wynikach, zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie do dnia 10.06.2005 r. Uczestników niezakwalifikowanych nie zawiadamiamy. Informacji o dopuszczeniu do koncertu finałowego udziela biuro organizacyjne. Pełne listy zakwalifikowanych wykonawców zostaną opublikowane na stronie internetowej www.dkkozienice.dt.pl . Próby i warsztaty dla osób zakwalifikowanych (rezygnacja z prób równa się wykluczeniu solisty z udziału w festiwalu) odbędą się w dniach 04 – 08.07.2005 r. Koncert finałowy (Amfiteatr Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu) – 09.07.2005 r. Koncert galowy (Amfiteatr Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu) – 10.07.2005 r. Biuro Organizacyjne tel.: (0-48) 611 07 50, 611 07 51 e-mail: dk@dkkozienice.dt.pl