Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Regulamin XXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Komornickiej
 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 2. Uczestnicy: młodzież w wieku 15-18 lat oraz dorośli, powyżej 18 lat (decyduje data urodzenia na dzień ogłoszenia wyników konkursu).

 3. Zasięg: ogólnopolski - przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia nadesłane z terenu Polski, konkurs nie obejmuje Polonii.

 4. Cel:

   • propagowanie współczesnej twórczości literackiej,

   • promowanie młodych talentów,

   • wymiana doświadczeń między uczestnikami,

   • uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego,

   • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów,

   • przybliżenie postaci i dorobku literackiego Marii Komornickiej.

 5. Kategorie wiekowe:

   • młodzież w wieku 15-18 lat (decyduje data urodzenia na dzień ogłoszenia wyników konkursu),

   • dorośli powyżej 18 lat (decyduje data urodzenia na dzień ogłoszenia wyników konkursu).

 6. Kategorie konkursowe:

   • wiersz; tematyka dowolna,

   • proza (krótkie opowiadanie do 3 stron, format A4, wielkość czcionki 12, interlinia 1); tematyka dowolna.

 7. Do konkursu zgłaszane są trzy wiersze i/lub jedno opowiadanie. Uczestnik może zgłosić się do obydwu kategorii konkursowych. Nadsyłane prace (wydruk, cztery egzemplarze) muszą być opatrzone godłem (jednowyrazowy pseudonim artystyczny umieszczony na pierwszej stronie, na górze kartki) oraz kategorią wiekową. Do prac konkursowych należy dołączyć, w zaklejonej małej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu. Prace należy przysyłać do dnia 30 czerwca 2023 r. (włącznie, decyduje data wpływu) na adres organizatora:

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
z dopiskiem „Konkurs Literacki”

Nie należy zgłaszać prac wcześniej publikowanych i wcześniej nagradzanych w innych konkursach. Pod pojęciem „publikacji” rozumie się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, czasopisma oraz antologie wierszy), a także publikacje elektroniczne (e-booki).

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury, pod adresem: www.dkkozienice.pl. Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz nieodpłatną publikację jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów. Prace, które nie zostaną nagrodzone przechowywane będą dwa miesiące od daty ogłoszenia wyników konkursu, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Nagrody:

   • w kategorii młodzież nagrody finansowe za I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł, dopuszcza się przyznanie trzech wyróżnień po 50 zł,

   • w kategorii dorośli nagrody finansowe za I miejsce 700 zł, II miejsce 500 zł, III miejsce 300 zł, dopuszcza się przyznanie trzech wyróżnień po 100 zł.

 2. Jury powołuje organizator.

 3. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.

 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury do dnia 27 października 2023 r.

 5. Nagrody zostaną przesłane na konta bankowe laureatów. Brak podania numeru konta oznacza rezygnację z odbioru nagrody. W przypadku osób niepełnoletnich dopuszcza się możliwość przesłania wygranej kwoty na konto bankowe rodzica bądź opiekuna prawnego.

 6. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy punktu informacji Kozienickiego Domu Kultury (ul. Warszawska 29) pod numerem tel. 48 611 07 50, e-mail: pit@dkkozienice.pl lub Halina Koryńska, tel. 48 611 07 50 wew. 126, e-mail: halina.korynska@dkkozienice.pl.

 7. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.

 8. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem konkursu i akceptacją jego treści, a także wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice, jako administrator danych osobowych zapewnia danym osobowym pełną ochronę przez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w konkursie bez ich podania nie jest możliwy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Każdemu kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W sprawach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

Pobierz: Oświadczenie.doc / Oświadczenie.pdf